M-103, V.Ya.Klimov


M-103 1939 V-12 w.c. 850/960hp
'22'
MBR-7

R-12

S
'Sparka'

Stal-7
TsKB-44
VIT-1 MPI-1 SVB
Ya-22 Yak-2
Back to
Main Gate