R-19


R-19 ? turbojet 900kg

Yak-30
Back to
Main Gate