R-79


R-79V-300
'Souz'
1989? turbojet 15,500kg

Yak-41

  • R-79-300
  • Back to
    Main Gate