R-95, Tumansky


R-95 1978? turbojet 4000kg

Su-25

  • R-95
  • Back to
    Main Gate