VK-108 (M-108), V.Ya.Klimov


M-108
VK-108
? l.c. 1850hp

DB-108
Yak-3(exp)
Back to
Main Gate