VK-3, V.Ya.Klimov


VK-3 1956? turbojet 8400kg
I-1 (MiG)
Back to
Main Gate